شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی structuralism به فارسی :

ساخت گرایی

مکتبی که به وسیله تیچنر بنیانگذاری شد و هدف آن کشف عناصر اصلی فکر با روش درون نگری بود ؛ همچنین در این مکتب هدف این بود که معلوم شود چگونه عناصر فکر از طریق قوانین تداعی باهم ترکیب می شوند.

ساخت گرایی

نظام روانشناسی تیچنر ، که با تجربه هشیار ، تجربه ای که به فرد تجربه کننده وابسته است ، سروکار دارد.

ساختارگرایی، ساخت گرایی

ساختی نگری

ساختی نگری