شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی free association به فارسی :

تداعی آزاد

1- نوعی آزمایش تداعی واژه ها که در آن آزمودنی در پاسخ به واژه محرک ، اولین واژه ای را که به خاطرش می آید می گوید. 2- در روانکاوی: کوشش فرد برای گزارش بی کم و کاست تمام مطالبی که به ذهنش می آید.

تداعی آزاد

روشی که در آن ، بیمار هر چیزی را که به ذهنش می رسد بیان می کند.

همخوانی آزاد، تداعی آزاد

همخوانی آزاد، تداعی آزاد

تداعی آزاد

روش درمانی فروید که در آن بیمار به گفتن هر چه به ذهنش خطور می کند ترغیب می شود تا بازگویی غیرارادی افکار ناهشیار امکان پذیر شود.

تداعی آزاد.

تداعی آزاد

روشی که در آن بیمار هر چه را که به ذهنش می آید بیان می کند.

همخوانی ازاد

تداعی آزاد