شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی belongingness به فارسی :

تعلق پذیری

مطالب وقتی که به راه های معینی سازمان بندی شده باشند بهتر آموخته می شوند. مجاورت به تنهایی نمی تواند تضمین کند که یک مطلب چگونه آموخته می شود. اینکه مطالب چگونه باهم «جور در می آیند» نیز باید در نظر گرفته شود. همچنین ثرندایک معتقد بود که وقتی بین نیازهای ارگانیسم و آثار حاصل از پاسخ نوعی رابطه طبیعی موجود باشد یادگیری به بهترین صورت انجام می گیرد.

تعلق، وابستگی