شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی associationism به فارسی :

روان شناسی تداعی

تداعی گرایی، مکتب تداعی

همخوانی نگری

تداعی گرایی

این باور فلسفی که روابط بین اندیشه ها طبق قوانین تداعی تبیین می شوند.