شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی cognitive psychology به فارسی :

روان‌شناسی شناختی

روانشناسی شناختی

روان‌شناختی شناختی. روشی کلی در روان‌شناسی که بر فرآیند‌های درونی، روانی تاکید می‌نماید. برای روان‌شناسی شناختی، رفتار فقط بر اساس خصوصیات آشکار آن قابل مشخص کردن نیست، بلکه مستلزم توضیحاتی در سطح رخدادهای روانی، نمایش‌های ذهنی، باور‌ها، قصدها، و نظایر آن

روانشناسی شناختی

نظامی از روانشناسی که بر فرایند دانستن و چگونگی فعالیت ذهن در سازماندهی تجربیات تأکید می کند.

روانشناسی شناختی

دیدگاهی در روانشناسی که بر نقش پویای فرایندهای شناختی تأکید می ورزد – تأکید بر «دانستن» و «ادراک کردن» در برابر تأکید بر یادگیری از راه تداعی.

روانشناسی شناختی