شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی cognitive map به فارسی :

نقشه شناختی

نقشه شناختی

یک تتصویر ذهنی از محیط.

نقشه شناختی

ساختاری فرضی در حافظه برای حفظ و سازماندهی اطلاعات مربوط به رویدادهای گوناگونی که در موقعیت یادگیری روی می دهند. تصویر ذهنیِ موقعیت یادگیری. {طرحواره}.

نقشه شناختی. اصطلاح ابداعی تولمن برای توصیف تعبیر نظری رفتار حیوانی که به یادگیری ماز می‌پردازد. تولمن معتقد بود که حیوان یک رشته روابط‌فضایی – "نقشه" شناختی- پیدا می‌کند تا یادگیری محض یک سلسله پاسخ‌های آشکار.