شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی archetype به فارسی :

صورت ازلی

در روانشناسی یونگ ، مهفومی بنیادی مانند «خدا» یا «مادر» که گفته می شود از مشخصات «ناهشیار همگانی» است.

کهن الگو

آرکی تایپ‌ها در زبان فارسی به "انواع قدیمی"، "انواع کهن"، "کهن الگو"، " صورت ازلی" و مانند آن ترجمه شده‌اند. آرکی تایپ‌ها عبارتند از عناصر سازنده ناخود‌آگاه. گاهی از آن به عنوان تصویر‌های اسطوره‌ای و الگوهای جمعی نی

دیرینه ریخت، کهن الگو، صورت