شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی collective unconscious به فارسی :

ناهشیاری جمعی

عمیق ترین سطح روان که تراکم تجربیات انسان و گونه پیش از انسان را در بر دارد.

ناهشیاری جمعی، ناخودآگاه جمعی

ناخودآگاه جمعی

ناهشیاری جمعی

سطح روان که تجارب ارثی انسانی و ماقبل انسانی انواع را شامل می شود.