شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی behaviorism به فارسی :

رفتارگرایی

مکتب روان شناسی که جان بی. واتسون آن را بنا نهاد و روانشناسی را بررسی رفتار آشکار به جای فر ایندهای ذهنی در نظر می گیرد.

رفتاری نگری

رفتارگرایی

رفتارگرایی

یک مکتب روانشانسی که به وسیله جان بی. واتسون تأسیس شد و مطالعه هشیاری را به طور کامل رد می کند. طبق این مکتب ، برای اینکه روانشناسی علمی باشد نیاز به یک موضوع قابل اندازه گیری دارد و آن موضوع رفتار است.

رفتارگرایی. نظریه‌ای در روان‌شناسی که طبق آن تنها موضوع مناسب برای تحقیق روان‌شناختی علمی رفتار قابل مشاهده و قابل سنجش است. این اصطلاح توسط واتسون در سال 1913 ابداع شد. رفتارگرایی مدعی است که "ناخودآگاه" نه مفهومی قابل تعریف است و نه قابل استفا

رفتارگرایی

مکتبی در روان شناسی که بر تغییر رفتار از طریق شرطی سازی تأکید دارد.

رفتاری نگری

رفتارگرایی

مکتب یا نظامی در روانشناسی که با نام جان ب. واتسون پیوند دارد: روانشناسی همان علم «بررسی رفتار» و داده های آن فقط به فعالیتهای قابل مشاهده محدود است. شکل کلاسیک این مکتب بیش از نظرگاه رفتاری معاصر ، محدود کننده بود.

رفتارگرایی

رفتارگرائی، اصالت رفتار

رفتارگرایی

علم رفتار واتسونی که فقط با اعمال رفتاری قابل مشاهده که بتوان آن را به صورتی عینی توصیف کرد سروکار دارد.