شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی reinforcement به فارسی :

تقویت

تقویت

تقویت

چیزی که احتمال بروز پاسخ را افزایش می دهد.

تقویت

تقویت

عمل نیرومند کردن پاسخ به وسیله اضافه کردن پاداش ، و از این رو افزایش دادن احتمال تکرار شدن آن پاسخ.

تقویت

تقویت

تقویت

تقویت

تقویت

طبق نظر بندورا ، تقویت درباره اینکه در محیط چه چیزی به چه چیزی دیگر می انجامد اطلاعاتی به مشاهده کننده می دهد ، به نحوی که او می تواند برای رفتارهای معینی پیامدهای معینی را انتظار بکشد. طبق نظر گاتری ، هر رویدادی که بتواند الگوی محرکی را تغییر دهد و در نتیجه آن تداعی بین الگوی محرکی و آخرین پاسخی که به آن داده شده است دست نخورده باقی بماند. طبق نظر گاتری ، تقویت چیزی نیست بجز یک تدبیر مکانیکی که از یادگیری زدایی جلوگیری می کند. طبق نظر هال ، تقویت یعنی کاهش سائق یا کاهش محرک سائق.