شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی negative reinforcement به فارسی :

تقویت منفی

تقویت منفی. (1) هر روش آموزشی که در آن از تقویت کننده منفی استفاده شود. (2) هر رویداد، رفتار یا محرکی که، وقتی حذف آن مشروط به پاسخی معین گردد، بسامد احتمال وقوع آن بالا می‌رود.

تقویت منفی

نیرومند شدن پاسخ با حذف شدن محرک آزارنده.

تقویت منفی

تقویت منفی