شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی model به فارسی :

الگو

مدل

1) یک موقعیت شناخته شده که برای توصیف یک موقعیت کمتر شناخته شده به کار می رود. مدل ها بدین منظور به کار می روند تا نشان دهند که بین دو موقعیت از جهاتی شباهت وجود دارد. 2) هر چیزی که به مشاهده گر اطلاعاتی انتقال می دهد. در نظریه بندورا ، مدل می تواند یک شخص ، فیلم ، تصویر ، آموزش ، توصیف ، حیوان ، تلویزیون ، یا روزنامه باشد.

الگو ، سرمشق

هر چیزی که اطلاع یا خبری را به مشاهده کننده انتقال می دهد. در نظریه بندورا ، الگو یا سرمشق می تواند یک شخص باشد ، یا فیلم ، تصویر ، آموزش ، توصیف ، حیوان ، یا تلویزیون و روزنامه.

الگو (مدل)

خرده نظامهایی که غالباً براساس الگوهای منطقی ، ریاضی ، یا فیزیکی ساخته می شوند ، به این معنی که در آنها اصول سازماندهی داده ها و معنی بخشیدن به داده ها با اصول حاکم بر الگو همخوانی دارد. برای مثال ، صفحه کلید پیانو الگویی برای غشاء پایه. یا دماسنج الگویی برای اصل پسخوراند در تعادل حیاتی قرار گرفته است.

سرمشق

رفتار درمانی: بازیگر نقش الگو که رفتارهایی را به نمایش می گذارد که درمانگر مایل است بیمار از آنها تقلید کند.

مدل

{الگو ، سرمشق}.