شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی response by analogy به فارسی :

پاسخ از راه قیاس

به این واقعیت اشاره می کند که پاسخ ما به یک موقعیت ناآشنا به وسیله میزان شباهت آن با یک موقعیت آشنا تعیین می شود. به همان نسبت که دو موقعیت شبیه به هم هستند به آنها پاسخ داده می شود. ثرندایک شباهت بین دو موقعیت را بر حسب تعداد عناصری که بین دو موقعیت مشترک است توصیف می کند. این مطلب به نظریه عناصر همانند انتقال آموزش ثرندایک مربوط است.