شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی punishment به فارسی :

تنبیه

روشی برای کاهش نیرومندی پاسخ از طریق ارائه نوعی محرک آزارنده به هنگام ظهور آن پاسخ. چنین محرکی هر وقت ارائه شود نقش تنبیه کننده دارد و هر وقت حذف شود در نقش تقویت کننده ی منفی عمل می کند به این معنا که با همان رفتاری که تقویت می کند حذف می شود. {تقویت کننده ی منفی}.

تنبیه

تنبیه

تنبیه

ترتیبی که در آن یک پاسخ یک محرک آزارنده را تولید یا یک محرک مثبت را حذف می کند. طبق نظر گاتری ، دو شرط باید برآورده شوند تا تنبیه موثر واقع افتد: (1) تنبیه باید پاسخی را تولید کند که با پاسخ تنبیه شده مغایر باشد ، و (2) تنبیه باید در حضور محرک هایی که پاسخ نامطلوب را تولید می کند داده شود.

تنبیه