شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی operant conditioning به فارسی :

شرطیسازی کنشگر

شرطی شدن عامل (شرطی شدن کنشگر)

افزایش نیرومندی پاسخ عامل به این شیوه که محرک تقویت کننده فقط در مواقعی ارائه شود که آن پاسخ رخ می دهد (مترادف: شرطی شدن وسیله یی ، یادگیری پاداش.) {شرطی شدن کلاسیک}.

شرطی شدن کنش گر

{شرطی شدن عامل}.

شرطی سازی کنشگر

یک موقعیت یادگیری که شامل رفتاری است که از موجود زنده صادر می شود نه اینکه توس یک محرک قابل شناسایی فراخوانده شود.

شرطی شدن عامل، شرطی سازی عامل

شرطی‌سازی عامل. اسکینر نظریه‌ای برای یادگیری و رفتار بیان نمود که به شرطی‌سازی عامل یا وسیله‌ای مشهور است. در شرطی‌سازی کلاسیک، حیوان منفعل یا مهار شده است. ولی در شرطی‌سازی عامل، حیوان فعال است و به طریقی رفتار می‌کند که پاداشی در پی دارد. مثلاً، میمونی

شرطی سازی کنشی – ابزاری

شرطی کردن عملی

شرطی سازی کنشگر

روشی که به موجب آن تغییر درپیامد پاسخ بر میزان وقوع آن پاسخ تأثیر می گذارد.

شرطی سازی کنشگر

افزایش دادن نرخ یک پاسخ یا احتمال بروز آن از راه تدارک دیدن موقعیتی که در آن وقوع آن پاسخ با تقویت دنبال می شود به این شرطی سازی همچنین شرطی سازی نوع R نیز گفته می شود.

شرطی سازی عامل

یادگیری از پیامدهای رفتار به طوری که این پیامدها احتمال تکرار رفتار را تغییر دهند.