شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی respondent behavior به فارسی :

رفتار پاسخگر

پاسخ های فراخوانده شده به وسیله محرک های محیطی خاص.

رفتار پاسخگر

نوعی پاسخ شبیه به عمل بازتابی: تحت کنترل محرک و قابل پیش بینی با محرک است (مترداف: رفتار فرخوانده). {رفتار عامل}.

رفتار فراخوانده

نوعی رفتار مربوط به عمل بازتاب که از روی محرک قابل پیش بینی و کنترل است. {رفتار کنش گر}.

رفتار پاسخی

رفتار پاسخگر

رفتاری که به توسط یک محرک شناخته شده ایجاد می شود.