شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی systematic observation به فارسی :

مشاهده نظامدار

مشاهده یک یا چند متغیر خاص که معمولاً در محیطی کاملاً تعریف شده انجام می شود.

مشاهده نظامدار

مشاهده یک یا چند متغیر خاص که معمولاً در محیطی کاملاً تعریف شده انجام می شود.