شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی observational learning به فارسی :

یادگیری با مشاهده. اصطلاحی کلی که توسط باندورا برای مشخص کردن یادگیری در نتیجه واداشتن یادگیرنده به مشاهده انجام پاسخی که باید آموخته شود، توسط یک فرد دیگر تحقق می‌یابد، به کار رفت. این پدیده برای نظریه‌پردازان یادگیری حائز اهمیت است چون نشان می‌دهد که پا

یادگیری مشاهده ای

یادگیری پاسخ های جدید به وسیله مشاهده کردن رفتار دیگران.

یادگیری مشاهده ای

فرایندی که توسط آن اطلاعات از راه توجه کردن به رویدادهای محیطی کسب می شوند.

یادگیری مشاهده‌ای