شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی independent variable به فارسی :

متغیر مستقل

متغیر مستقل

متغیری که دستکاری می شود تا اثر آن بر متغیر وابسته مشاهده شود.

متغیر مستقل

متغیر مستقل

متغیری که تحت کنترل آزمایشی در می آید و همبستگی آن با تغییرات مورد نظر در آزمایش بررسی می شود. در آزمایشهای روانشناختی ، متغیر مستقل معمولاً محرکی است که پاسخ به آن ، متغیر وابسته شناخته می شود. {متغیر وابسته}.

متغییر مستقل

متغیری که در یک آزمایش به طور منظم دستکاری می شود. معمولاً متغیرهای مستقل شامل ساعت های محرومیت، جنس و سن آزمودنی ، میزان ارائه یک چیز ، یا میزان معنی داری مطالب است.

متغیر مستقل. متغیری که در اصل مقدار آن مستقل از تغییرات مقدار در سایر متغیرها است.  در آزمایشات متغیری که دستکاری می‌شود تا آثار آن بر متغیرهای وابسته مشاهده شود. متغیر تجربی، متغیر کنترل شده و متغیر تدبیری نامیده می‌شود.