شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی classical conditioning به فارسی :

شرطی سازی کلاسیک

شرطی شدن کلاسیک

آزمایشهایی در شرطی سازی پاسخها ، طبق الگوی آزمایش پاولف. مشخصه ی عمده ی این قبیل آزمایشها این است که در آنها یک محرک شرطی که در آغاز بی اثر بوده بر اثر همایندی با یک محرک غیرشرطی سرانجام پاسخی را در بر می انگیزد که در آغاز فقط در برابر محرک غیرشرطی رخ می کرد. {شرطی شدن عامل}.

شرطی سازی کلاسیک

یک ترتیب آزمایشی که به واسطه آن یک محرک توان فراخوانی پاسخی را که قبلاً با آن محرک تداعی نشده بود کسب می کند (یعنی محرک شرطی ، CS ، پاسخی را شبیه به آنچه US تولید می کند ایجاد می نماید).

شرطی سازی ، شرطی شدن ، شرطی کردن

یک شیوه آزمایشی مورد استفاده برای تغییر رفتار. غالب نظریه پردازان یادگیری بر این باورند که دو نوع شرطی سازی وجود دارد-کلاسیک و وسیله ی- و همه یادگیری ها مستلزم شرطی شدن اند. برای این روانشناسان، یادگیری اصطلاحی است که برای معرفی خلاصه وار تعداد زیادی از پاسخ های شرطی به کار می رود.

شرطی سازی کلاسیک، شرطی شدن کلاسیک

شرطی شدن کلاسیک

شرطی سازی کلاسیک

نوعی یادگیری که از طریق برقراری ارتباط صورت می گیرد به این ترتیب که محرکی که قبلاً خنثی بود با محرکی غیرشرطی همراه می شود تا پاسخ شرطی شده ای مشابه پاسخ غیرشرطی ایجاد کند.