شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی unconditioned response ur به فارسی :

پاسخ غیرشرطی

پاسخ طبیعی و خودکاری که پس از ارائه محرک غیرشرطی به ارگانیسم ظاهر می شود. پس کشیدن دست بر اثر فرورفتن سنجاق به آن ، ترشح بزاق پس از قرار گرفتن غذا یا اسید در دهان ، و تنگ شدن مردمک چشم پس از تابش نور همه مثال هایی از پاسخ غیر شرطی هستند.

پاسخ غیرشرطی

در شرطی سازی کلاسیک ، پاسخی است که در اصل در برابر محرک غیرشرطی ظاهر می شود و سپس در جریان شرطی شدن ، به پاسخ شرطی در برابر محرکی که قبلاً خنثی و بی اثر بوده تبدیل می گردد. {پاسخ شرطی ، محرک شرطی ، محرک غیرشرطی.}