شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی conditioned response cr به فارسی :

پاسخ شرطی

(همچنین بازتاب شرطی نیز نامیده می شود) پاسخی که به محرکی که در اصل با آن همراه نبوده نیز داده می شود. برای مثال ، ترشح بزاق در حضور یک صوت یک پاسخ شرطی است زیرا یک ارگانیسم به طور معمول به یک صوت پاسخ ترشح بزاق نمی دهد.

پاسخ شرطی. هر پاسخی که از طریق شرطی‌سازی آموخته شده یا تغییر یابد. در شرطی سازی کلاسیک CR پاسخی است که تحت تاثیر محرکی که قبلاً خنثی بوده است، برانگیخته می‌شود.

پاسخ شرطی

در شرطی سازی کلاسیک ، پاسخی است آموخته شده یا اکتسابی در برابر محرک شرطی (یعنی محرکی که در ابتدا قدرت فراخوانی آن پاسخ را نداشت). {پاسخ غیرشرطی ، محرک شرطی ، محرک غیرشرطی}.