شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی unconditioned stumulus us به فارسی :

محرک غیرشرطی

محرکی که سبب بروز یک پاسخ طبیعی و خودکار در ارگانیسم می شود. شیئی که موجب بروز درد در بخش معینی از بدن می شود و پاسخ دور شد از منبع درد را به وجود می آورد بنابراین ، درد یک محرک غیر شرطی است. تاباندن نور به چشم سبب می شود که مردمک چشم تنگ شود. بنابراین نور هم یک محرک غیرشرطی است.