شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی higher-order conditioning به فارسی :

شرطی شدن در سطح بالاتر

پس از آنکه شرطی شدن کلاسیک صورت پذیرفت، یک محرک شرطی دوم با نخستین محرک شرطی همراه می شود. پس از تعدادی از این گونه همایندی ها ، محرک شرطی دوم نیز پسخ شرطی را فرا خواهد خواند. به این شرطی شدنِ در سطح دوم می گویند. پس از آنکه دومین محرک شرطی نیروی فراخوانی پاسخ شرطی را کسب کرد ، می توان آن را با یک محرک شرطی سوم همراه کرد تا شرطی شدن در سطح سوم به دست آید.