شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی trace conditioning به فارسی :

شرطی شدن ردی

شرطی شدن کلاسیک محرک شرطی پیش از ارائه ی محرک غیرشرطی. {شرطی شدن درنگیده ، شرطی شدن همزمان}.

شرطی کردن ردپا (نوعی شرطی کردن با عرضه محرک غیر شرطی بعد از پایان محرک شرطی)