شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی unconditioned stimulus us به فارسی :

محرک غیرشرطی

در شرطی شدن کلاسیک ، محرکی است که به طور خودکار ، و معمولاً به صورت بازتابی ، بدون شرطی شدن قبلی پاسخی را فرامی خواند. {پاسخ شرطی ، پاسخ غیرشرطی ، محرک شرطی}