شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی reinforcing stimulus به فارسی :

محرک تقویت کننده

محرک تقویت کننده

محرکت تقویت کننده

1- محرک غیرشرطی در شرطی شدن کلاسیک. 2- محرکی (معمولاً نوعی پاداش) که پاسخ عامل را تقویت می کند (مترادف: تقویت کننده). {تقویت کننده مثبت ، تقویت کننده منفی}.