شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی hypothetical deductive theory logical deductive به فارسی :

نظریه فرضی – قیاسی (منطقی-قیاسی)

نظریه ای شامل اصول موضوع و قضایا. اصول موضوع فرض هایی هستند که به طور مستقیم تأیید نمی شود ؛ قضایا از اصول موضوع استنباط می شوند و اینها به طور آزمایشی قابل بررسی هستند. اگر آزمایش که برای بررسی یک قضیه طراحی شده است آنچه را که پیش بینی شده به دست دهد ، اصل موضوع به طور غیرمستقیم تإیید شده و نظریه نیرو می گیرد. اگر آزمایش آنچه را پیش بینی شده تأیید نکند ، از نیرومندی نظریه کاسته می شود. یک نظریه فرضی -قیاسی همواره بر اثر نتایج آزمایش های وابسته به آن تغییر می کند.