شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی experimental techniques به فارسی :

فنون آزمایشی ، روش های آزمایشی

پژوهش هایی که در آنها یک یا چند متغیر مستقل به طور منظم دستکاری می شوند تا آثار آنها بر یک یا چند متغیر وابسته معلوم گردد. از آنجا که یک آزمایش می کوشد تا محرک ها (متغیرهای مستقل) را به پاسخ ها (متغیرهای وابسته) ربط دهد می گویند که قوانین S-R را به وجود می آورد ، در حالی که روش همسبتگی قوانین R-R را به دست می دهد.