شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی experimental method به فارسی :

روش آزمایشی

روش آزمایشی

روش آزمایشی

روشی برای تعیین ارتباط متغیرها با یکدیگر که در آن پژوهشگر متغیر مستقل را دستکاری و سایر متغیرها را با تصادفی کردن یا کنترل آزمایشی مستقیم ، کنترل می کند.

روش آزمایشی

بررسی رویدادهای طبیعی از راه کنترل متغیرهای درگیر ، به منظور تعیین دقیقتر روابط علّی غالباً در آزمایشگاه صورت می گیرد ولی چنین محدودیتی الزامی نیست. {روش مشاهده یی ، متغیر}.