شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی null hypothesis به فارسی :

فرض صفر

فرضیه صفر

فرضیه ی صفر

این فرضیه ی آماری که: تمام تفاوتهای مشاهده شده در شرایط مختلف آزمایشی ناشی از تصادف بوده و نشانگر تفاوت واقعی نیستند. رد فرضیه ی صفر به این معناست که شرایط آزمایشی به واقع موثر است.

فرضیه صفر

فرضیه ای که برای هدف های آماری بکار می رود ، این فرضیه می گوید متغیرهای مورد بررسی در جامعه رابطه ای با یکدیگر ندارند و هر گونه اثر مشاهده شده در نمونه ناشی از خطای تصادفی است.

فرض صفر