شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی just noticeable difference jnd به فارسی :

کمترین تفاوت محسوس. تفاوت بین دو محرک، که تخت شرایط تجربی بخوبی کنترل شده، به سختی محسوس است. با توجه به تغییر‌پذیری نظام حسی انسان مقدار ثابتی نمی‌توان برای این تفاوت  پیدا کرد. بلکه ‌jnd تفاوت ثابتی بین دو محرم شمرده می‌شود که به همان‌اندازه که کشف می‌ش

کمترین تفاوت محسوس (جِی ان دی)

کمترین تغییر فیزیکی قابل ادراک در محرک ؛ از شاخصهای آستانه اختلافی است ، و به عنوان واحدی برای مقیاس بندی درجات احساس به نسبت افزایش دامنه تحریک نیز به کار می رود. {آستانه اختلافی ، قانون وبر}.