شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی simple random sampling به فارسی :

نمونه گیری تصادفی ساده

نمونه گیری تصادفی ساده

یک روش نمونه گیری که در آن هر کدام از اعضای جامعه برای انتخاب شد از شانس و احتمال یکسانی برخوردارند.

نمونه گیری تصادفی ساده

یک روش نمونه گیری که در آن هر کدام از اعضای جامعه برای انتخاب شدن از شانس و احتمال یکسانی برخوردارند.