شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی hypothesis به فارسی :

فرضیه

فرضیه

گفته یا جمله ای درباره آنچه که در یک موقعیت خاص واقعیت دارد ؛ اغلب جمله ای که به ارتباط بین دو یا چند متغیر با متغیر دیگر اشاره می کند.

فرضیه

فرضیه

فرضیه. از ریشه یونانی در معنای "فرض" و "حدس" گرفته شده است. "فرضیه" عبارت از فرضی است در مورد قضیه‌ای مورد نظر که در حال حاضر با اثبات نرسیده ولی در زمینه آن شرح و استدلال صورت گرفته باشد