شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی identical elements theory of transfer به فارسی :

نظریه عناصر همانند انتقال

نظریه ای که می گوید احتمال ینکه چیزی که در یک موقعیت یاد گرفته شده در موقعیت دیگر به کار بسته شود وابسته است به تعداد عناصر مشترک بین دو موقعیت. هر چند تعداد عناصر مشترک بین دو موقعیت بیشتر باشد ، مقدار انتقال یادگیری از یک موقعیت به موقعیت دیگر نیز افزایش می یابد. عناصر مشترک می تواند محرک ها باشند یا روش ها.