شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی statistical significance به فارسی :

معناداری آماری

رد کردن فرضیه صفر وقتی که احتمال وقوع نتیجه به دست آمده در صورت درست بودن فرضیه صفر اندک است (معمولاً 5 درصد یا کمتر).

معنی داری آماری

میزان اطمینان به شاخص آماری محاسبه شده در ارتباط با بیان حکمی درباره ی واقعیت مورد نظر ، مثلاً میزان احتمال اینکه میانگین جامعه بین دو حد به دست آمده در گروه نمونه قرار می گیرد. معنی داری درجه پایایی یافته ی آماری را می رساند و نه درجه اهمیت آن را.

معناداری آماری

معناداری آماری

رد کردن فرضیه صفر وقتی که احتمال وقوع نتیجه به دست آمده در صورت درست بودن فرضیه صفر اندک است(معمولاً 5 درصد یا کمتر).