شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی stratified random sampling به فارسی :

نمونه گیری تصادفی طبقه ای

یک روش نمونه گیری که در آن جامعه به طبقه های مختلف تقسیم شده و از طریق نمونه گیری تصادفی از هر طبقه نمونه انتخاب می شود.

نمونه گیری لایه‌ای تصادفی

نمونه گیری طبقه ای

نمونه گیری تصادفی طبقه ای

یک روش نمونه گیری که در آن جامعه به طبقه های مختلف تقسیم شده و از طریق نمونه گیری تصادفی از هر طبقه نمونه انتخاب می شود.