شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی cluster sampling به فارسی :

نمونه گیری خوشه ای

روش نمونه گیری که در آن خوشه هایی از افراد شناسایی می شوند. از خوشه هایی از افراد نمونه گیری شده و سپس تمام افراد هر خوشه به عنوان نمونه نهایی انتخاب می شوند.

نمونه‌گیری خوشه‌ای