شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی interrater reliability به فارسی :

توافق میان نمره‌گذاران، پایایی ارزیابی ها

پایایی ارزشیاب ها

شاخص پایایی که میزان توافق مشاهده های انجام شده توسط دو یا چند ارزشیاب (داور) را نشان می دهد.

پایایی ارزیابها