شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی research hypothesis به فارسی :

فرضیه پژوهشی

فرضیه ای که می گوید بین متغیرهای مورد بررسی در جامعه ارتباط وجود دارد و اثر مشاهده شده براساس داده های نمونه ، در جامعه نیز به راستی وجود دارد.

فرضیه پژوهشی

فرضیه ای که می گوید بین متغیرهای مورد بررسی در جامعه ارتباط وجود دارد و اثر مشاهده شده براساس داده های نمونه ، در جامعه نیز به راستی وجود دارد.