شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی sample به فارسی :

نمونه

گروهی از آزمودنی ها که برای انجام پژوهش انتخاب شده اند.

تمونه S

گروه نمونه

نمره های انتخاب شده از یک مجموعه کامل نمره به نام «جامعه آماری». هر گاه این انتخاب به شیوه ی تصادفی صورت بگیرد ، یک نمونه ی ناسودار به دست می آید ، و اگر به شیوه ی غیرتصادفی انجام شود نمونه ی حاصل نمونه ی سودار و غیرمعرف محسوب می شود. {جامعه آماری}.

نمونه