شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی population به فارسی :

جامعه

جمعیت

جامعه آماری

مجموعه افرادی که گروه نمونه از میان آنان انتخاب می شود. به کار بستن فرمولهای رایج آماری (به منظور استنتاج براساس گروه های نمونه) به شرطی مجاز است که جامعه آماری به میزان قابل توجهی بزرگتر از گروه نمونه باشد (مثلاً 5 تا 10 برابر). {گروه نمونه}.

جمعیت

جمعیت

جامعه

گروه معینی از افراد که نمونه از میان آنها انتخاب می شود.