شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی experimental methods به فارسی :

روش های آزمایشی

روشی برای جمع آوری داده های علمی که در آن روش های اجرا دقیقاً کنترل می شوند و آزمایشگر با دستکاری متغیرها پی می برد که کدامیک بر دیگری تأثیر می گذارد.