شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی scientific method به فارسی :

روش علمی

رشته ای از مراحل که به منظور دستیابی به داده های صحیح به کار می رود ؛ این مراحل عبارتند از صورت بندی مساله ، فرضیه نویسی ، فرضیه آزمایی ، و نتیجه گیری که در قالب یک نظریه تبیین می شود.

روش علمی