شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی observation method به فارسی :

روش مشاهده ا ی

روش مشاهده یی

بررسی رویدادها به صورتی که در طبیعت روی می دهند بی آنکه متغیرها به شیوه آزمایشی کنترل شوند. مشاهده لانه سازی پرندگان و رفتار کودکان در موقعیتهای بازی نمونه هایی از این روش است. {روش آزمایشی}.