شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی sampling frame به فارسی :

چهارچوب نمونه گیری

افراد یا گروه هایی از افراد جامعه که به راستی برای گروه نمونه انتخاب می شوند.

چهارچوب نمونه گیری

افرادی یا گروه هایی از افراد جامعه که به راستی برای گروه نمونه انتخاب می شوند.