شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی haphazard convenience sampling به فارسی :

نمونه گیری اتفاقی

انتخاب آزمودنی ها به شیوه ای اتفاقی که معمولاً نه براساس داشتن نمونه ای معرف جامعه بلکه بر بنیان دسترس پذیری انجام می شود ؛ نوعی نمونه گیری غیراحتمالی.