شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی spontaneous recovery به فارسی :

بازگشت خود به خودی

وقتی که یک پاسخ شرطی دیگر به وسیله یک محرک شرطی فراخوانده نمی شود ، گفته می شود که خاموشی اتفاق افتاده است. پس از درنگی به دنبال خاموشی ، محرک شرطی بار دیگر پاسخ شرطی را فرا می خواند ، ولو اینکه هیچ گونه جفت شدنی بین محرک شرطی و محرک غیرشرطی رخ نداده باشد.

بهبود خود به خودی، بازیافت خود به خود

بهبود خود به خود

بهبود خودبه خودی

بهبود کامل یا نسبی حال بیماری بی آنکه اقدامات درمانی به عمل آمده باشد.