شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی conditioned emotional response cer به فارسی :

پاسخ هیجانی شرطی

روشی که برای تعیین نیرومندی رابطه بین CS و US به کار می رود و در آن شرطی کردن کنشگر و کلاسیک ترکیب می شوند. در مرحله 1 ، حیوان ها یک پاسخ وسیله ای یا کنشگر را تا درجه ای می آموزند که با نرخ ثابتی داده می شود. در مرحله 2 ، مرحله شرط شدن کلاسیک ، چندین بار یک CS یا یک US همراه می شود. در مرحله 3 ، وقتی که حیوان ها مجدداً پاسخ وسیله ای یا کنشگر را انجام می دهند ، CS مرحله 2 ارائه می شود و تأثیر آن بر نرخ پاسخدهی تعیین می گردد. بسته به اینکه چگونه در مرحله 2 CS و US جفت شوند ، معلوم می شود که ارائه CS در مرحله 3 نرخ پاسخ وسیله ای یا کنشگر را تسهیل یا بازداری می کند یا بر آن تأثیر ندارد.