شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی law of effect به فارسی :

قانون اثر

اعمالی که در موقعیت معین به رضایت خاطر می انجامند با آن موقعیت همبسته می شوند ، به گونه ای که با تکرار آن موقعیت احتمال دارد اعمال همبسته با آن نیز به وقوع پیوندد.

قانون اثر

قانونی که می گوید نیرومندی پیوند تحت تأثیر پیامدهای پاسخ قرار دارد. ثراندایک ، پیش از 1930 ، بر این باور بود که پیامدهای لذت بخش پیوند را نیرومند می سازند و پیامدهای آزارنده آن را ضعیف می کنند. اما پس از 1930 او معتقد شد که تنها پیامدهای لذت بخش بر نیرومندی پیوند بین محرک و پاسخ تأثیر دارند.

قانون اثر

قانون اثر